PRIVACYVERKLARING

Hut & Co. Registeraccountants en Belastingadviseurs (hierna te noemen “wij”, “ons” of “onze”), gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01167537, is een organisatie die bewust met uw privacy omgaat. Wij zijn in het kader van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna ook genoemd “gegevens”) van (aspirant) klanten en wie zij wettelijk vertegenwoordigen, (hierna te noemen “u”, “uw” of “uwe”) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het doel van deze privacyverklaring is u inzage te geven in onze verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit kader.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van uw klanten of personeel moet u, in overeenstemming met de AVG, een separate verwerkersovereenkomst met ons sluiten.

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

info@hutco.nl

050 526 71 01

Onderwerpen:

 • Persoonsgegevens die verwerkt worden
 • Verwerkingsdoel en grondslag voor verwerking
 • Beveiliging
 • Internationale overdraging
 • Bewaartermijn
 • Uw rechten
 • Andere websites
 • Voorbehoud wijzigingen

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (of toegang tot verleent). Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aanvullen met gegevens uit openbare bronnen zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens welke verwerkt kunnen worden:

 • Naam;
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, zoals bedoeld in de AVG. Wel kunnen de volgende categorieën van gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Financiële gegevens;
 • Toegangsgegevens.

Verwerkingsdoel en grondslag voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is om optimaal uitvoering te kunnen geven aan met u afgesproken diensten (of af te spreken diensten) waarbij u partij bent of als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (zoals de gegevens welke wij voor de Belastingdienst vereist zijn op te nemen in onze bedrijfsadministratie).

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van met u afgesproken diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Internationale overdraging

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en onderhouden op informatiesystemen die zich buiten Nederland of de EU bevinden. Dit zal altijd geschieden in zorgvuldige overeenstemming met de AVG.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven dan kunt u ons daar om verzoeken.

Uw rechten

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw persoonsgegevens wilt wijzigingen of geheel of gedeeltelijk verwijderen, of als u uw persoonsgegevens wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u ons daar om verzoeken. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens.

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet in overstemming met de AVG zijn verwerkt en u heeft hierover een geschil met de verwerkingsverantwoordelijke dan kunt u zich voor bemiddeling wenden tot de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

De toezichthouder informeert u over de voortgang en uitkomst van uw klacht.

Andere websites

De website hutco.nl bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website dus als u een link naar een andere website volgt, dient u kennis te nemen van de privacyverklaring van die websites. Wij raden u aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te vertrekken.

Voorbehoud wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op de website hutco.nl.

Copyright 2018 Hut & Co. Registeraccountants en Belastingadviseurs